កម្រិតដំបូង

$3.99

ក្នុងមួយខែ

ខែដំបូងសាកល្បងឥតគិតថ្លៃ
 • 100 GB Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Databases
 • Unlimited FTP & Email

កម្រិតមធ្យម

$14.99

ក្នុងមួយខែ

ខែដំបូងសាកល្បងឥតគិតថ្លៃ
 • 500 GB Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Databases
 • Unlimited FTP & Email

កម្រិតខ្ពស់

$29.99

ក្នុងមួយខែ

ខែដំបូងសាកល្បងឥតគិតថ្លៃ
 • 1 TB Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Databases
 • Unlimited FTP & Email

Why should you use KHMER Host to host your website?

Not only do we offer a 100% free trial for the first month on any hosting package, we also have a variety of other great benefits!

Speedy

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Reliable

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Scalable

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Supported

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Website Security & Data Protection

SSL certificates protect the transmission of user sensitive information and give consumers more confidence when purchasing from an online vendor

Shop SSL Certificates

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it.

Extra tools included with all packages as standard

Building or managing a website doesn't need to be difficult, thanks to the following complementary software

 • Support

  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

 • Management

  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

 • Technology

  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

 • Speedy

  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

 • Scalable

  Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

123456